Je vybráno. Multifunkční halu postaví společnost HOCHTIEF CZ

„Brno veřejnou zakázku zadává společně se třemi městskými společnostmi – s Brněnskými komunikacemi, Teplárnami Brno a se společností ARENA BRNO – na základě smlouvy o společném zadávání z prosince loňského roku. V ní bylo sjednáno, že veškeré úkony v průběhu zadávacího řízení včetně rozhodnutí o výběru provede město Brno. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla v zadávací dokumentaci stanovena v rozmezí 3,7–4 miliardy korun bez DPH. Ve stanovené lhůtě, která končila 25. dubna, byly podány 4 nabídky, poté následovalo jejich hodnocení. Výsledkem je výběr společnosti HOCHTIEF CZ, a. s., s nabídkovou cenou 4 444 444 444,44 korun bez DPH,“ popsala proces primátorka města Brna Markéta Vaňková. Zakázka pokrývá výstavbu nejen samotné haly, ale také parkovišť a komunikací nebo inženýrských sítí.„Smlouvu se zhotovitelem je možné uzavřít, protože počítá s různými variantami, které u takto náročného projektu mohou nastat. Staveniště bude předáno a stavební práce zahájeny až na základě výzvy města Brna, případná časová prodleva neznamená pro zadavatele žádné další finanční náklady. Od smlouvy je také možné odstoupit nebo ji vypovědět v případě, že Evropská komise neschválí veřejnou podporu či nebude zajištěno financování výstavby,“ vysvětlil radní města Brna a předseda představenstva společnosti ARENA BRNO Petr Kratochvíl.

Galerie

Zdroj